Kamerový systém - Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem

NNP Svatá Anna, s.r.o., Kyjovská 607, 348 15 Planá

IČ: 263 60 896 (dále jen nemocnice)

Datová schránka: dzmpvbw

Údržbu kamerového systému, a tedy zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému, je KETNET s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČ: 26 33 03 26

Kontaktní údaje Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:
odkaz na web:  https://svataanna.nemocnicepk.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/

Pověřenec: libor.sram@bdo-it.com

Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to za následujícími účely: 

  • zajištění bezpečnosti všech osob v areálu nemocnice
  • ochrany návštěvníků nemocnice i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti, rizikového chování, nehod a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost osob, 
  • ochrany majetku nemocnice, jakož i majetku návštěvníků a dodavatelů, zejména proti škodám způsobeným trestnou činností a vandalismem.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem nemocnice ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.

Popis kamerového systému a doba uložení záznamů

Kamerový systém v rámci nemocnice je tvořen celkem 16 kamerami umístěnými v areálu nemocnice.  Kamery snímají vnější prostory objektu, manipulační prostory, vstupní dveře, čekárny, chodby. Kamery nesnímají prostory určené k léčebným výkonům ani soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny. Celý monitorovaný prostor je u každého vchodu do areálu nemocnice označen piktogramem kamery. Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 5 dní, což je doba nutná k tomu, aby mohl být zjištěn a prošetřen případný incident. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce.

Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Záznamy z kamerového systému mohou být sdíleny s třetími stranami:

  • externími právními zástupci vázanými povinností mlčenlivosti pro ochranu našich oprávněných zájmů;
  • orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Zabezpečení dat

Jsou zavedena přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Je zohledněn stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a vždy jsou řádně logovány.

Tato opatření zahrnují přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům a školení zaměstnanců.

 Práva subjektu údajů

Pro uplatnění práv subjektů údajů dle GDPR nebo poskytnutí informací, jsou k dispozici kontaktní údaje uvedené v článku "Správce".

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.