Sociální služby

Na základě zákona 108/2006 Sb., o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, provozuje Nemocnici následné péče Svatá Anna 20 sociálních lůžek.

Péče

Pro koho jsou lůžka určena?

Sociální lůžka jsou určena pro osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby, kterou ovšem nemají k dispozici, a nemohou být proto propuštěny z nemocnice. Sociální služby se poskytují nejdéle do doby, než je klientovi:

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb,
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení,
 • zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Kdy nelze tyto služby využít?

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v případě

 • akutního infekčního onemocnění klienta,
 • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízením,
 • chování klienta by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek.

Jaké sociální služby nabízíme?

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutickou činnost,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a obstarávání osobních záležitostí
 • či další fakultativní služby. 

pokoj 1

Jak postupovat při zájmu o sociální službu? 

Před přijetím na sociální lůžko jednáme s klientem o poskytnutí sociální služby. Před rozhodnutím o přijetí na sociální lůžko je zapotřebí:

 • obrátit se na svého ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestru o zprostředkování kontaktu se sociální pracovnicí,
 • sociální pracovnice Vás poté bude neprodleně kontaktovat přímo na oddělení, kde jste hospitalizováni,
 • budete informováni o službách poskytovaných naší nemocnici a o dalším postupu,
 • budeme se zajímat o Vaše aktuální potřeby a představy o sociální službě,
 • předložíte potvrzení o výši příjmu dle zákona 110/2006 Sb, §7,
 • předložíte rozhodnutí o vyplácení příspěvku na péči,
 • v případě upravené způsobilosti k právním úkonům předložíte rozhodnutí soudu o úpravě způsobilosti a o ustanovení opatrovníka ověřenou plnou moc osoby, která je klientem zmocněna k jednání a vyřizování žádosti za osobu, která není schopna jednat sama a nemá zákonného zástupce a projeví zájem o pobyt na sociálním lůžku, zastupuje při uzavírání smlouvy zástupce Obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
 • poskytování služby je možné pouze na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a nemocnicí. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s možnosti prodloužení. 

Jaká je výše úhrady?

Více informací k poskytování sociálních služeb sdělí příjmová sestra a sociální pracovnice na telefonu 374 751 912.

  


Tým

Silueta muž

MUDr. Jaromil Mareš

lékař

+420 374 751 911 (sekretariát)

F_2A2_7237

Miroslava Kordíková

vedoucí sociálních služeb

374 751 910

miroslava.kordikova@svataanna.
nemocnicepk.cz
 

  

Poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče pro klinety sociálních lůžek zajišťují všeobecné zdravotní sestry, které mají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle zákona 96/2006 Sb., ošetřovatelky a sanitáři.

Odbornou péči dále poskytují fyzioterapeut a sociální pracovnice. Při zhoršení zdravotního stavu je klient převeden na akutní zdravotní lůžko. 


Kontakt

příjmová sestra, sociální pracovnice 374 751 912 info@svataanna.nemocnicepk.cz

Oddělení

Sociální služby se poskytují na 20 lůžkách, která jsou součástí jednotlivých lůžkových stanic - oddělení následné péče.  

toaeta 2.


Ke stažení


Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.