Poskytování spirituální péče

Pro duševní zklidnění a ztišení, pro modlitbu, relaxaci, rozjímání jsou všem pacientům, jejich rodinám a  blízkým, všem návštěvníkům, personálu, pozůstalým k dispozici jako součást ošetřovatelské péče služby nemocničního kaplana. 

Spirituální péči poskytuje nemocniční duchovní/kaplan P.Dr. Jiří Majkov, ICD, který je členem Asociace nemocničních kaplanů a při své práci je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních (www.nemocnicnikaplan.cz). V nemocnici je přítomen každou středu. V případě zájmu o setkání s ním (případně i mimo středu) je možno se dohodnout na sesternách nemocnice.

kaplan SA 2


Jaké služby nabízí nemocniční kaplan? 

  • Rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci.
  • Pomáhá snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci.
  • Těm, kdo mají zájem, nabízí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby. Na žádost je k dispozici při udílení svátosti. Spolupracuje s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkuje kontakt.
  • Poskytuje péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.
  • Zachovává mlčenlivost a respektuje svobodu svědomí.
  • Péče kaplana nezahrnuje kázání, naopak především naslouchá.
  • Kaplan nesmí nikoho přesvědčovat k víře.
  • Péče kaplanů se v ČR soustřeďuje zvláště na oddělení s dlouhodobými pobyty nebo na pacienty se závažnými diagnózami, které zásadním způsobem mění délku a kvalitu života. Tématem rozhovoru je často strach ze smrti, potřeba odpuštění, pochopení smyslu dané situace, hledání povzbuzení, které může vyústit v holistní uzdravení nebo lepší spolupráci pacienta s těmi, kdo o něj pečují.

Služba nemocničního duchovního je určena ...

pacientům, ...

příbuzným, ...

a personálu, ...


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.