Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Dle platné legislativy má každý pacient právo nahlédnout do svazku zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření či hospitalizace v nemocnici. Pokud chce toto právo využít, je třeba postupovat podle níže uvedených informací.

Do zdravotnické dokumentace může nahlížet

Pokud pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit konkrétní osoby (v souhlasu s hospitalizací), mají právo
na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým (např. v předešlé hospitalizaci), lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Ceník poskytovaných úkonů (uvedené ceny jsou včetně DPH)

Kopírování černobílé

7,00 Kč

Kopírování barevné

45,00 Kč

Fax - 1strana/1list

30,00 Kč

Náklady spojené s odesláním informací žadateli

dle ceníku České pošty

Způsob placení

Platba je přijímána hotově v pokladně Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. pondělí až pátek v době od 7:00
do 11:30 hodin a od 12:00 do 14:30 hodin před předáním kopií žadateli. Kopie zdravotnické dokumentace nebo kopie snímků může být pacientovi nebo osobě určené pacientem nebo osobě blízké zasílána také do vlastních rukou na dobírku (platba zahrnuje cenu služeb nemocnice a cenu služeb České pošty). Kopie dokumentace pro instituce (komerční pojišťovny, Policie ČR, soud,…) jsou poskytovány s úhradou na fakturu.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Žádost o nahlížení do ZD lze podat

Bezprostředně před nahlížením ověří lékař/zdravotnický pracovník zajišťující dohled totožnost osoby na základě předložení občanského průkazu (u cizinců cestovního pasu apod.) a její oprávněnost k nahlížení do ZD - pokud žadatel vystupuje

Pacient/oprávněná osoba se z poskytnutých informací nesmí dozvědět informace o třetí osobě (třetí osobou se rozumí všechny osoby nepodílející se na péči o pacienta).

Pokud budete potřebovat některé záznamy vysvětlit, domluví Vám dokumentační pracovnice schůzku s lékařem.

Během nahlížení je zakázáno provádět do dokumentace jakékoliv zásahy. Kopie lze pořizovat  vlastními prostředky (např. fotoaparátem ve vlastním mobilním telefonu).  

Žádost o nahlížení, informace, kopie ZD

Náležitosti žádosti o nahlížení do zdravotnické dokumentace

Žádáte-li o nahlížení do dokumentace je nutné předem vyplnit formulář Žádost o nahlížení, informace, kopie ZD(Vaše totožnost je ověřena podle občanského průkazu před osobním nahlížením do dokumentace).

Žádáte-li o nahlížení do dokumentace z pozice osoby blízké, která není určena pacientem na Souhlasu s hospitalizací nebo Souhlasu s poskytováním informací, musíte vyplnit také formulář Žádost o nahlížení, informace, kopie ZD a musíte doložit úředně ověřený podpis pacienta. Pokud není schopen pacient ze zdravotních důvodů podpisu (nutné doložit lékařskou zprávou) nebo zemřel, doložíte k Žádosti kopii rodného listu nebo oddacího listu (stvrzující Váš vztah k pacientovi), u ostatních osob čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi. Nahlížení do dokumentace pacienta není zpoplatněnou službou a to i v případě, že si pacient nebo osoba určená pacientem nebo osoba blízká pořídí kopie dokumentace vlastními prostředky. 

Žádost o pořízení kopie, výpisu bez nahlížení do zdravotnické dokumentace

Pokud budete  požadovat kopii zdravotnické dokumentace nebo její části, je nutné vždy vyplnit Žádost o nahlížení, informace, kopie ZD. Pověřený pracovník zajistí seznámení nahlížejícího s ceníkem (internetové stránky nemocnice), pořídí kopie a vyzve žadatele k převzetí kopie zdravotnické dokumentace a zaplacení poplatku.

Pokud si oprávněná osoba nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace na základě řádně vyplněné žádosti pověřený pracovník a to do 30 dnů (žádost pacienta nebo jiné oprávněné osoby), do 15 dnů (osoby správního orgánu v souvislosti s přezkoumáním lékařského posudku, osoby vypracovávající odborný posudek, přezkoumání posudku dle Z. 372/2011, § 65 odst. 2 písm. b) od jejího doručení.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování její kopie zemřelého pacienta

Právo nahlížet a získat kopii zdravotnické dokumentace má osoba blízká či určená pacientem. Vyplníte Žádost
o nahlížení, informace, kopie ZD  doručíte nebo odešlete do nemocnice. K žádosti doložíte kopii rodného listu nebo oddacího listu (stvrzující Váš vztah k pacientovi) a u ostatních osob určených pacientem čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi. Vzhledem k tomu, že existují určitá legislativní omezení, budou pověření pracovníci oprávněni žádosti posuzovat.

Průvodce pacienta předá kopii zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta osobně do rukou žadatele uvedeného
na formuláři Žádost o nahlížení, informace, kopie ZD. Kopie budou osobně předány pouze žadateli na základě ověření jeho totožnosti. Poštou jsou doručovány kopie do vlastních rukou žadatele, tedy osoby určené pacientem nebo osoby blízké (neuvedené a nevyloučené pacientem). Stejný postup platí v případě předávání výpisů ze zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta.

Po celou dobu nahlížení je přítomen pověřený pracovník nemocnice.

Pověřený pracovník Vám sdělí částku za požadované služby a po zaplacení poplatku v pokladně nemocnice kopie vyhotoví. Nejdéle do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud se zasílá kopie dokumentace poštou do vlastních rukou žadatele (osoba určená pacientem nebo osoba blízká), k ceně za služby se připočítá cena poštovného a zašle se na dobírku.  

Ke stažení

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.