Prohlášení o zpracování osobních údajů

Tímto plníme svou informační povinnost a sdělujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakými účely jsou využívány. Dále zde najdete informaci, kde můžete získat podrobnosti o svých osobních údajích, které shromažďujeme a zpracováváme.

Správce osobních údajů (nemocnice):

NNP Svatá Anna, s.r.o.
Kyjovská 607
348 15 Planá
IČO: 263 60 896
Datová schránka: dzmpvbw

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů: libor.sram@bdo.cz 

Jaké osobní údaje a po jakou dobu o Vás zpracováváme?

Osobní údaje a údaje zvláštní kategorie NNP Svatá Anna, s.r.o., dále jen „Nemocnice“ zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých pacientů a jsme správci těchto údajů:

Osobní údaje Nemocnice zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování Nemocnice přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s patřičnými právními předpisy.

K jakým účelům a na základě, jakých právních titulů Nemocnice osobní údaje zpracovává?

Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.

Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.

Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Nemocnice vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je Nemocnice povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Nemocnice. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně Nemocnici udělit.

Komu Nemocnice může anebo musí osobní údaje poskytnout?

Zdravotním zařízením, rejstříkům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;

Našim zpracovatelům, kteří pro Nemocnici provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;

Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy Nemocnice poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Nemocnice zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Nemocnicí zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

Nemocnice Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může Nemocnice požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli Nemocnici na základě souhlasu, máte právo:

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany Nemocnice k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete Nemocnici požádat o:

Nemocnice Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27; 170 00 Praha 7; tel.: 234 665 111; web: www.uoou.cz 

Změna vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba Nemocnici oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

 

DPO - pověřenec

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.